Tải về Phím tắt cho MS OneNote 2013 trong PDF

SearchTải về Phím tắt cho MS OneNote 2013 trong PDF.Bài viết này trình bày các lối tắt bàn phím sẵn dùng cho các tác vụ thông thường trong Microsoft OneNote 2013. Những lối tắt bàn phím này tham chiếu đến bố trí bàn phím Hoa Kỳ. Các phím trên các kiểu bố trí khác có thể không tương ứng chính xác với các phím trên bố trí bàn phím Hoa Kỳ . Đối với lối tắt bàn phím trong đó bạn nhấn hai hay nhiều phím đồng thời, các phím sẽ được tách bằng dấu cộng (+). Đối với lối tắt bạn bấm một phím ngay sau phím khác, phím sẽ được tách bằng dấu phẩy ( , ).
đánh giá nó: 
Chưa có phiếu nào