Download Excel File List of Largest Cities of China

SearchThis contains 20 largest cities of China.China is divided into provinces as its first level of administrative government. Provinces are divided into prefectures as its second level of administrative government. Prefectures are further divided into counties as third level. Counties are further subdivided into township. Township are further subdivided into villages as its fifth level of administrative division.

Rate it: 
No votes yet
S.No,Name,Province,Pop.,,,,,,,,,,,1,Shanghai,Shanghai,"2,02,17,700",,,,,,,,,,,2,Beijing,Beijing,"1,64,46,900",,,,,,,,,,,3,Chongqing,Chongqing,"1,18,71,200",,,,,,,,,,,4,Guangzhou,Guangdong,"1,06,41,400",,,,,,,,,,,5,Shenzhen,Guangdong,"1,03,58,400",,,,,,,,,,,6,Tianjin,Tianjin,"95,62,300",,,,,,,,,,,7,Wuhan,Hubei,"75,41,500",,,,,,,,,,,8,Dongguan,Guangdong,"72,71,300",,,,,,,,,,,9,Hong Kong,Hong Kong,"70,55,071",,,,,,,,,,,10,Foshan,Guangdong,"67,71,900",,,,,,,,,,,11,Chengdu,Sichuan,"63,16,900",,,,,,,,,,,12,Nanjing,Jiangsu,"62,38,200",,,,,,,,,,,13,Shenyang,Liaoning,"57,18,200",,,,,,,,,,,14,Hangzhou,Zhejiang,"55,78,300",,,,,,,,,,,15,Xi'an,Shaanxi,"53,99,300",,,,,,,,,,,16,Harbin,Heilongjiang,"51,78,000",,,,,,,,,,,17,Suzhou,Jiangsu,"40,83,900",,,,,,,,,,,18,Qingdao,Shandong,"39,90,900",,,,,,,,,,,19,Dalian,Liaoning,"39,02,500",,,,,,,,,,,20,Zhengzhou,Henan,"36,77,000",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,"For more information, kindly visit :  www.downloadexcelfiles.com ",,,,,,,,,,,,,,