Danh sách các nước và vùng lãnh thổ của châu Á

SearchDanh sách các nước và vùng lãnh thổ của châu Á.Danh sách này bao gồm các quốc gia có chủ quyền và độc lập tại lục địa châu Á.
đánh giá nó: 
Chưa có phiếu nào
SNo,Tn t?t,Tn chnh th?c,Tn ??a ph??ng,Th? ?1,Afghanistan,C?ng ha H?i gio Afghanistan,Pashto: ? ????????? ?????? ???????,Kabul,,,Dari: ?????? ?????? ?????????,2,Akrotiri v Dhekelia,Cc khu v?c c ch? quy?n Akrotiri v Dhekelia,,Episkopi3,? R?p Saudi,V??ng qu?c ? R?p Saudi,ti?ng ? R?p: ??????? ??????? ?????????,Riyadh4,Cc ti?u v??ng qu?c ? R?p Th?ng nh?t,Cc ti?u v??ng qu?c ? R?p Th?ng nh?t,ti?ng ? R?p: ???? ???????? ??????? ????????,Abu Dhabi5,Armenia,C?ng ha Armenia,ti?ng Armenia: ????????? ???????????????,Yerevan6,Azerbaijan,C?ng ha Azerbaijan,ti?ng Azerbaijan: Az?rbaycan Respublikas?,Baku7,?n ??,C?ng ha ?n ??,ti?ng Hindi: ???? ??????? Tamil: ?????? ????????,New Delhi8,Lnh th? ?n ?? D??ng thu?c Anh,Lnh th? ?n ?? D??ng thu?c Anh,,Diego Garcia9,Bahrain,V??ng qu?c Bahrain,ti?ng ? R?p: ????? ????????,Manama10,Bangladesh,C?ng ha Nhn dn Bangladesh,Bengal: ?????????????? ????????,Dhaka11,Bhutan,V??ng qu?c Bhutan,Dzongkha:,Thimphu12,Brunei,"Qu?c gia Brunei, G?ch Ha bnh",M Lai: ????? ?????????,Bandar Seri Begawan13,Campuchia,V??ng qu?c Campuchia,Khmer:,Phnom Penh14,Qu?n ??o Cocos (Keeling),Lnh t? Qu?n ??o Cocos (Keeling),,??o Ty15,?i Loan,Trung Hoa Dn Qu?c,Ph?n th?: ????,?i B?c16,Georgia/Gruzia,C?ng ha Georgia,ti?ng Gruzia: ??????????,Tbilisi17,??o Ging sinh,Lnh th? ??o Ging sinh,,Flying Fish Cove18,H?ng Kng,??c khu hnh chnh H?ng Kng,Ph?n th?: ???????,H?ng Kng19,Indonesia,C?ng ha Indonesia,ti?ng Indonesia: Republik Indonesia,Jakarta20,Iran,C?ng ha H?i gio Iran,Ba T?: ?????? ?????? ?????,Tehran21,Iraq,C?ng ha Iraq,ti?ng ? R?p: ??????? ???????,Baghdad,,,Kurdish: ?????? ?????,22,Israel,Qu?c gia Israel,ti?ng Do Thi: ??????????,Jerusalem,,,ti?ng ? R?p: ????????,23,Jordan,V??ng qu?c Jordan thu?c Hashim,ti?ng ? R?p: ??????? ???????? ?????????,Amman24,Kazakhstan,C?ng ha Kazakhstan,ti?ng Kazakh: ????????? ????????????,Astana,,,ti?ng Nga: ?????????? ?????????,25,Kuwait,Qu?c gia Kuwait,ti?ng ? R?p: ???? ???????,Kuwait City26,Kyrgyzstan,C?ng ha Kyrgyzstan,Kyrgyzstan: ?????? ????????????,Bishkek,,,ti?ng Nga: ?????????? ??????????,27,Lo,C?ng ha Dn ch? Nhn dn Lo,Lo:??????????? ?????????? ??????????,Vientiane28,Liban,C?ng ha Liban,ti?ng ? R?p: ????????? ??????????,Beirut29,Ma Cao,??c khu hnh chnh Ma Cao,Hoa ng?: ???????,Ma Cao30,Malaysia,Malaysia,ti?ng M Lai: ??????,Kuala Lumpur,,,Gi?n th? t?:????,,,,Ph?n th?:????,31,Maldives,C?ng ha Maldives,Dhivehi: ?????????????? ????????????,Mal32,Mng C?,Mng C?,"ti?ng Mng C?: ?????? ???,",Ulan Bator33,Myanma,Lin bang Myanmar,ti?ng Mi?n ?i?n: {{{1}}}:Pyi-daung-zu Myan-ma Naing-ngan-daw,Naypyidaw34,Nagorno-Karabakh,C?ng ha Nagorno-Karabakh,ti?ng Armenia: ???????? ??????? ???????????????,Stepanakert35,Nepal,C?ng ha Dn ch? Lin bang Nepal,Nepal: ????? ???????????? ???????? ?????,Kathmandu36,Nga,Lin bang Nga,ti?ng Nga: ?????????? ?????????,Moskva37,Nh?t B?n,Nh?t B?n,ti?ng Nh?t: ???,Tokyo38,Oman,V??ng qu?c H?i gio Oman,ti?ng ? R?p: ????? ??????,Muscat39,Pakistan,C?ng ha H?i gio Pakistan,Urdu: ?????? ??????? ???????,Islamabad40,Qu?c gia Palestine,Qu?c gia Palestine,ti?ng ? R?p: {{{1}}}?: ???? ???????,Jerusalem41,Philippines,C?ng ha Philippines,Philippines: Republika ng Pilipinas,Manila42,Qatar,Qu?c gia Qatar,ti?ng ? R?p: ???? ????,Doha43,Singapore,C?ng ha Singapore,ti?ng M Lai: Republik Singapura,Singapore City,,,Gi?n th? t?: ??????,,,,Tamil: ??????????? ????????,44,B?c Sp,C?ng ha B?c Sp thu?c Th? Nh? K?,ti?ng Th? Nh? K?: Kuzey K?br?s Trk Cumhuriyeti,Lefko?a45,Sp,C?ng ha Sp,ti?ng Hy L?p: ???????? ??????????,Nicosia,,,ti?ng Th? Nh? K?: K?br?s Cumhuriyeti,46,Sri Lanka,C?ng ha Dn ch? X h?i ch? ngh?a Sri Lanka,Sinhala:,Sri Jayawardenapura-Kotte,,,Tamil: ?????? ?????? ??????? ????????,47,Syria,C?ng ha ? R?p Syria,ti?ng ? R?p: ??????? ????? ????????,Damascus48,Tajikistan,C?ng ha Tajikistan,ti?ng Tajikistan: ???????? ??????????,Dushanbe49,Thi Lan,V??ng qu?c Thi Lan,Thi: ??????????????,B?ng C?c50,?ng Timor,C?ng ha Dn ch? ?ng Timor,Tetum: Repblika Demokrtika Timr Lorosa'e,Dili,,,ti?ng B? ?o Nha: Repblica Democrtica de Timor-Leste,51,Th? Nh? K?,C?ng ha Th? Nh? K?,Th? Nh? K?: Trkiye Cumhuriyeti,Ankara52,Tri?u Tin,C?ng ha Dn ch? Nhn dn Tri?u Tin,ti?ng Tri?u Tin: ???????????,Bnh Nh??ng,,,ti?ng Trung: ???????????,53,Hn Qu?c,??i Hn Dn Qu?c,ti?ng Tri?u Tin: ????,Seoul,,,ti?ng Trung: ????,54,Trung Qu?c,C?ng ha Nhn dn Trung Hoa,Gi?n th? t?: ???????,B?c Kinh,,,Ph?n th?: ???????,55,Turkmenistan,Turkmenistan,ti?ng Turkmenistan: Trkmenistan,Ashgabat56,Uzbekistan,C?ng ha Uzbekistan,ti?ng Uzbek: Ozbekiston Respublikasi,Tashkent57,Vi?t Nam,C?ng ha x h?i ch? ngh?a Vi?t Nam,,H N?i58,Yemen,C?ng ha Yemen,ti?ng ? R?p: ????????? ????????,Sana,,,,??i v?i cc ??nh d?ng khc truy c?p : www.downloadexcelfiles.com,,,,,,,,ngu?n g?c,,,,