Download Excel List of ISO Codes of United StatesThis List Contains ISO codes of US States.Rate it: 
No votes yet
Code,Subdivision name,Subdivision categoryUS-AL,Alabama,stateUS-AK,Alaska,stateUS-AZ,Arizona,stateUS-AR,Arkansas,stateUS-CA,California,stateUS-CO,Colorado,stateUS-CT,Connecticut,stateUS-DE,Delaware,stateUS-FL,Florida,stateUS-GA,Georgia,stateUS-HI,Hawaii,stateUS-ID,Idaho,stateUS-IL,Illinois,stateUS-IN,Indiana,stateUS-IA,Iowa,stateUS-KS,Kansas,stateUS-KY,Kentucky,stateUS-LA,Louisiana,stateUS-ME,Maine,stateUS-MD,Maryland,stateUS-MA,Massachusetts,stateUS-MI,Michigan,stateUS-MN,Minnesota,stateUS-MS,Mississippi,stateUS-MO,Missouri,stateUS-MT,Montana,stateUS-NE,Nebraska,stateUS-NV,Nevada,stateUS-NH,New Hampshire,stateUS-NJ,New Jersey,stateUS-NM,New Mexico,stateUS-NY,New York,stateUS-NC,North Carolina,stateUS-ND,North Dakota,stateUS-OH,Ohio,stateUS-OK,Oklahoma,stateUS-OR,Oregon,stateUS-PA,Pennsylvania,stateUS-RI,Rhode Island,stateUS-SC,South Carolina,stateUS-SD,South Dakota,stateUS-TN,Tennessee,stateUS-TX,Texas,stateUS-UT,Utah,stateUS-VT,Vermont,stateUS-VA,Virginia,stateUS-WA,Washington,stateUS-WV,West Virginia,stateUS-WI,Wisconsin,stateUS-WY,Wyoming,stateUS-DC,District of Columbia,districtUS-AS,American Samoa,outlying areaUS-GU,Guam,outlying areaUS-MP,Northern Mariana Islands,outlying areaUS-PR,Puerto Rico,outlying areaUS-UM,United States Minor Outlying Islands,outlying areaUS-VI,"Virgin Islands, U.S.",outlying area,,www.downloadexcelfiles.com,,